Wij hanteren in de praktijk slechts enkele vrijheidsbeperkende maatregelen. Het is echter van groot belang dat deze goed vastgelegd worden en de cliënt akkoord heeft gegeven. Om welke vrijheidsbeperkende maatregelen het dan gaat is terug te lezen in het zorgplan van de desbetreffende cliënt.

Overleg multidisciplinaire team en de cliënt

Vrijheidsbeperkende maatregelen worden alleen ingezet na overleg met het multidisciplinaire team en de cliënt, en in het zorgplan van de cliënt verwerkt. Deze maatregelen staan dan ook nadrukkelijk beschreven in het zorgplan en zijn kenbaar gemaakt aan de desbetreffende cliënt. De cliënt geeft hiervoor door middel van ondertekening schriftelijk toestemming. Deze schriftelijke toestemming geeft Stichting Joblanceer het recht om deze maatregelen toe te passen waar en wanneer wij dat nodig achten. Wij zullen hierbij rekening houden met de richtlijnen die wij ontvangen hebben van de Inspectie Volksgezondheid. In noodsituaties2 hebben wij het recht om eventueel onbeschreven vrijheidsbeperkende maatregelen toch toe te passen.

Smart aan doelen werken

Ook de verantwoordelijke staat beschreven in dit plan, evenals wie, en hoe, hier toezicht op gehouden wordt. Verder wordt er SMART aan doelen gewerkt die er toe leiden dat deze maatregelen af kunnen nemen of er alternatieven geboden worden. Zodoende creëren we de mogelijkheid om vrijheid beperkende maatregelen te voorkomen en anders af te bouwen en/of alternatieven te bieden. Regelmatig zal er met het multidisciplinaire team overleg plaatsvinden en worden bekeken en beschreven hoe de cliënt zich ontwikkeld en welke stappen er gezet zijn.

Financieel beheer

In financiële zin kan het ook nodig zijn om beperkingen toe te passen. Bijvoorbeeld als een cliënt zichzelf benadeelt door zijn/haar geld uit te geven aan schadelijke of nutteloze zaken, waardoor betaling van voor het bestaan noodzakelijke dingen (bijvoorbeeld levensonderhoud, huisvesting, zorgverzekering) niet gedaan (kunnen) worden. Of cliënt wordt door derden benadeeld of afgeperst en kan of wil zich daar niet tegen verweren. Ook hier moet de cliënt tekenen voor budgetbegeleiding door Job Lanceer, of vrijwillig bewind, wat verzorgd wordt door een extern bewindvoeringsbureau in samenwerking met Job Lanceer of eventueel beschermingsbewind via de rechter. Dit wordt pro forma vooraf vastgelegd, waarbij na ondertekening door cliënt de beoordeling van wat nodig is bij Job lanceer ligt. Job Lanceer organiseert vervolgens de noodzakelijke zorg, cq interventies.

1Het plan van aanpak.

2Onder noodsituaties verstaan wij situaties waarin één of meerdere personen in direct levensgevaar verkeren, situaties waarbij een levensbedreigende situatie voorkomen kan worden door middel van het toepassen van een vrijheidsbeperkende maatregel, situaties waarin het van belang is van de cliënt dat een vrijheidsbeperkende maatregel toegepast wordt.

Voorbeelden van vrijheidsbeperkende maatregelen:

  • Drugsscreeningen
  • Financieel beheer
  • Kasboek bijhouden
  • Kamercontrole’s / inspecties
  • Inspectie op het lichaam (drugs- wapenbezit, dit wordt slechts uitgevoerd door hiertoe opgeleide medewerkers)
  • Controle van mobiele telefoon
  • Immobilisatie ter voorkoming van lichamelijk letsel aan zichzelf of anderen